ถาม - ตอบ | LoveDad Minimarathon

ถาม - ตอบ

ทั่วไป

จะทำอย่างไรในกรณีที่ฉัน บาดเจ็บระหว่างการแข่งขัน และไม่สามารถทำการแข่งขัน ต่อไปได้?

หากผู้เข้าแข่งขันต้องการความช่วยเ หลือ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของงาน ได้ทันที หรือไปยังหน่วยปฐมพยาบาล ประจำเส้นทางการวิ่งที่ใกล้ที่สุด

หากว่างานยกเลิกเพราะ สภาพอากาศหรือเพราะเหตุ- ผลอื่นๆ ฉันจะได้รับเงินคืน หรือไม่

ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หรือชดใช้ค่าเสียหาย ในกรณีที่มีการ ยกเลิกงานเพราะเหตุผลดังกล่าว ซึ่ง อยู่ในกติกาและข้อกำหนด

จะทำอย่างไรในกรณีที่ฝนตก

กรณีฝนตก เจ้าหน้าที่ของงานจะนำ ทางผู้เข้าวิ่งไปที่จุดพักที่ใกล้ที่สุด ใน กรณีที่สภาพอากาศเลวร้าย ผู้จัดงาน อาจพิจารณาทำการยกเลิกงาน เพื่อ ความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

หากฉันไม่สามารถเข้าร่วม แข่งขันได้ เพื่อนของฉัน สามารถไปแทนฉันได้หรือไม่

ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถมอบสิทธ์ิการ เข้าแข่งขันให้แก่ผู้อื่นได้

หากฉันต้องการยกเลิกการ เข้าร่วมแข่งขัน ฉันจะได้รับ เงินคืนหรือไม่

ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน สำหรับการเข้าร่วมทุกประเภท

งานในครั้งได้เปิดกว้างสำหรับ คนทุกชนชาติหรือไม่

งานครั้งนี้เปิดกว้างสำหรับผู้สมัคร ทุกชนชาติ